opc_loader

Wensenlijst

Print deze pagina:

De Kleine lettertjes bij All Wheel Deals ( Algemene voorwaarden )

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van All Wheel Deals  zijn vrijblijvend en All Wheel Deals behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door
All Wheel Deals. All Wheel Deals is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt All Wheel Deals dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van All Wheel Deals zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van All Wheel Deals worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door All Wheel Deals ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Europa.
3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van
All Wheel Deals.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door
All Wheel Deals bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien All Wheel Deals haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van All Wheel Deals om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is
All Wheel Deals gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door
All Wheel Deals.
3.7 Alle op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van schrijf en typfouten.

Artikel 4. Levering

4.1 De door All Wheel Deals opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan All Wheel Deals verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door All Wheel Deals geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2
All Wheel Deals garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclamaties en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u All Wheel Deals daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
All Wheel Deals de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht uw aankoop binnen veertien (14) dagen
ongedaan te maken, hiervoor hoeft u geen reden op te geven. Nu annulering dient u het product binnen veertien (14) dagen aan All Wheel Deals retour te sturen.
Wij verzoeken u vriendelijk de producten in nette staat te retourneren.
Conform het retourrecht zullen wij ook beschadigde producten accepteren, wil zal er bij beschadigingen een waardevermindering berekend worden. Wel dient een product compleet geretourneerd te worden.
Bij een retournering geld dat de verzendkosten voor de retourzendingen voor uw eigen rekening komen.
7.4 Na de annulering: Zodra het product retour is, zullen wij deze z.s.m. beoordelen en crediteren.
De creditering zal binnen 14dagen na de reourmelding plaatsvinden, mits wij het product voor die tijd hebben ontvangen.

Wilt u meer uitleg over onze retourprocedure? https://www.allwheeldeals.nl/retour

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien All Wheel Deals producten aan de afnemer levert, is All Wheel Deals nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden
dan waarop All Wheel Deals ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Op nieuwe producten geldt een garantietermijnen zijn ten minste 6 maanden.
Als uitzondering gelden hierop gebruiksartikelen, welke door normale slijtage onbruikbaar zijn geworden, elektrische componenten welke gevoelig zijn voor externe storingen en lampen.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 2 (twee) dagen na ontvangst
van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend.
Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door All Wheel Deals na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen,
behoeven niet door All Wheel Deals in behandeling te worden genomen.

8.2 Gevolgschade door All Wheel Deals geleverde goederen is niet voor risico van All Wheel Deals.

8.3 Gebruikte goederen:  Op gebruikte goederen leveren wij geen garantie tenzij dit vooraf schriftelijk/op het factuur anders is overeen gekomen.

8.4 Garantie op reparaties: Voor diensten gelden afwijkende garantiebepalingen.
Op reparaties bieden wij drie maanden garantie, uitgesloten zijn: slijtage producten welke door normale slijtage onbruikbaar zijn geworden. Overige mankementen welke invloed hebben op de werking van het product vallen buiten deze garantie.

8.5 Garantie op voertuigen. Op nieuwe scooters, bromfietsen en motorfietsen zit tenminste 1 jaar garantie met een maximum van 6000km, afwijkingen hiervan kunt u terug vinden op het factuur.
De volgende onderdelen zijn uitgesloten van garantie: Accu's (uitgezonderd electrische scooters), vloeistoffen, onderhoudsgevloelige onderdelen zoals remblokken, v-snaar, ketting, tandwielen, plaatwerk, chroomwerk, rubber delen, zekeringen, (gloei)lampjes, banden, bougies, kabels en dergelijke gelijke artikelen.
Garantie op scooters is persoonsgebonden. Op gebruikte voertuigen leveren wij geen garantie tenzij anders overeengekomen. 
De garantie betreft altijd een carry-in garantie, u bent zelf verantwoordelijk voor het transport naar onze werkplaats.
Tegen vergoeding kunnen wij in het transport verzorgen, mits dit op het moment beschikbaar is.

Wilt u meer informatie over de specifieke garantie op modellen? : https://www.allwheeldeals.nl/garantie/

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en All Wheel Deals, dan wel tussen All Wheel Deals en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en All Wheel Deals, is All Wheel Deals niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van All Wheel Deals.

9.2 Klachten: bij klachten verzoeken wij u vriendelijk met ons contact op te nemen, dit kan via onze klachtenpagina: https://www.allwheeldeals.nl/contact/  hier kunt u eevoudig uw klacht in het
contactformulier vermelden, wij nemen uw klacht op werkdagen altijd binnen 24uur in behandeling.
9.3 Geschillencommisie, All Wheel Deals is niet aangesloten bij een keurmerk, indien u uw klacht onafhankelijk wil toetsen dan kunt u altijd terecht bij
de Europeese geschillen commisie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL  wij zullen hier altijd onze medewerking aan verlenen.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft All Wheel Deals ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat All Wheel Deals gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan
All Wheel Deals kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan All Wheel Deals schriftelijk opgave doet van een adres, is All Wheel Deals gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan All Wheel Deals schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door
All Wheel Deals gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat All Wheel Deals deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met
All Wheel Deals in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door All Wheel Deals vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4
All Wheel Deals is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.